ایسنا/اصفهان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۷۲ میلیون مترمکعب است و ۸۶ درصد سد خالی است.

حسن ساسانی در گفت‎وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۲۷ و خروجی آن ۱۴مترمکعب بر ثانیه و ذخیره سد زاینده رود ۱۷۲ میلیون متر مکعب است.

وی گفت: با توجه به حجم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد زاینده رود، در حال حاضر تنها ۱۴ درصد سد زاینده رود آب دارد و ۸۶ درصد سد خالی است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان ذخیره سد زاینده رود از خط قرمز (۲۰۰ میلیون مترمکعب) پایین تر است، در حال حاضر اولویت تحویل آب برای شرب و بهداشت است، همچنین شرکت آب منطقه ای کماکان بر حفظ و نگهداری منابع آب و صرفه جویی در تمام مصارف تاکید دارد.

وی به میزان بارش ها در ایستگاه چلگرد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: عمده بارش ها در سال آبی جاری به صورت باران و در مجموع به میزان ۲۹۸ میلیمتر بوده است.

ساسانی با بیان این اینکه میزان بارش ها در حوضه زاینده رود در متوسط بلندمدت ۲۷۲ میلیمتر بود، گفت: میزان بارش ها در سال آبی جاری نسبت به متوسط بلندمدت ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی درباره برنامه منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود طی سال آبی جاری، اظهار کرد: قرار است در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با حضور تمام ذینغعان؛ برنامه پیشنهادی آماده و آن را برای تصمیم نهایی به وزارت نیرو ارسال کنیم.