امروزه به علت کمبود فضا های سبز در سطح شهرها جهت ایجاد محیطی آرامش بخش و طبیعی در محل های کار، رستوران ها، ورودی هتل ها، دفاتر و یا سازمان های اداری و تجاری از دیوار سبز عنوان یک ابزار معماری به خوبی استفاده می شود. شما می توانید با بهره گیری از یک دیوار سبز مناسب این روحیه شادی را برای خود و دیگران ایجاد کنید.در تصاویر می‌توانید برخی پروژه های اجرایی را مشاهده نمایید.

آبرون می تواند شما را در این زمینه به خوبی یاری نماید.