جهت افزایش بهره وری در سیستم های آبیاری مزارع و باغات روش های مختلفی به کار برده می شود. می دانیم یکی از قسمت هایی که آب در آن به هدر می رود در مسیر انتقال آب از رودخانه، چاه، قنات و چشمه تا محل باغ و مزرعه می باشد. لذا هرگونه جلوگیری در اتلاف آب دراین مسیر به طور یقین بهره وری آب در کشاورزی را افزایش می دهد. یکی از این راهها استفاده از لوله های پلی اتیلن به جای جوب های خاکی بدون استفاده از پمپ و استفاده از فشار ثقلی(اختلاف ارتفاع موجود) می باشد. حتما در انتخاب لوله مناسب طرح و اجرای لوله گذاری استفاده از مهندسین مجرب لازم به نظر می رسد. آبرون در این کار مهندسی یاریگر شما خواهد بود.

در تصویر ذیل شما لوله گذاری آبیاری کم فشار در یک پروژه آبیاری 150 هکتاری را مشاهده می نمایید.