منصور شیشه فروش در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به خشکی تالاب بین المللی گاوخونی، اظهار کرد: تالاب گاوخونی تالاب باید احیا شود، در غیر این صورت خسارات زیادی به دنبال دارد.

وی به تهدیدات خشکی تالاب گاوخونی اشاره و تصریح کرد: خسارت به تنوع زیست محیطی، عدم تغذیه سفره های آب زیرزمینی و فرونشست زمین، فعال شدن کانون های گرد و غبار، شور شدن و کاهش کیفیت منابع آبی منطقه، تشدید بیماری سالک در منطقه و خسارت به بخش گردشگری و معیشت ساکنان مناطق مجاور از جمله تهدیدات خشکی تالاب گاوخونی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر احیا تالاب گاوخونی، گفت: تالاب گاوخونی ارزش ها و کارکردهایی همچون حفاظت از ذخایر تنوع زیست محیطی و ذخایر ژنتیکی، زیستگاه انواع پرندگان و آبزیان، تعدیل آب و هوا و کنترل آلودگی هوا، فرصت های ارزشمند گردشگری و معیشت جایگزین در منطقه و پیشگیری از بیابان زایی دارد.

وی علت خشکی تالاب گاوخونی را عدم مدیریت یکپارچه روخانه زاینده رود، بارگذاری های بیش از اندازه بر روی رودخانه در طول مسیر، عدم توجه به آمایش سرزمین و عدم جاری شدن آب در زاینده رود دانست که باعث شده تالاب گاوخونی در انتهای مسیر رودخانه زاینده رود بدون آب بماند و خشک شود.

شیشه فروش خواستار تامین حقابه های گاوخونی و احیای این تالاب شد و افزود: تامین حقابه های زیست محیطی، تشکیل ستاد ملی احیای تالاب گاوخونی، اجرای نقشه راه احیای زاینده رود و برنامه های سازگاری با کم آبی، جلوگیری از بارگذاری و توسعه جدید در حوضه زاینده رود، ساماندهی حرایم و بستر زاینده رود از سراب تا پایاب و توسعه آموزش در منطقه از پیشنهاداتی است که در این زمینه داریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خواستار توجه سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به تالاب گاوخونی شد که در کنوانسیون رامسر ثبت شده و افزود: نقشه راه مدیریت احیای زاینده رود تهیه شده و لازم است این نقشه راه اجرا شود، همچنین مصوبات شورای عالی آب در مورد احیای زاینده رود اجرا شود و حقابه های زیست محیطی و قانونی زاینده رود فراموش نشود.