در دی ماه 1398 شرکت آبرون جهت رونمایی از اولین تایمر آبیاری خود در نمایشگاه  تخصصی آبیاری و نهاده های کشاورزی در اصفهان شرکت نمود. حضور در نمایشگاه جهت اشنایی همکاران با این تایمر و دریافت بازخورد تایمر خودمان در میان متخصصین و صاحب نظران این صنعت بود.