بحران آب و پیامدهای پیاپی اقتصادی و اجتماعی آن باعث شده است که با توسعه برداشت آب از منابع مختلف به خصوص سفره های زیرزمینی پدیده ای نمایان شود که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود.

در این پدیده که حاصل برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی است، زمین در یک منطقه خاص دچار نشست شده با ایجاد حفره ها و یا گسل های ریز و درشت این هشدار را به انسانها می دهد که هرگونه عمل ما در طبیعت عکس العمل آن به خود ما بر می گردد و در صورتی که اقدامات و تدابیر لازم برای جلوگیری از برداشت آب از سفره های زیرزمینی انجام نشود باید انتظار اتفاقات نه چندان خوشایندی را داشته باشیم