پس از 2 سال اتنظار، خشکسالی شدید مناطق غرب و شرق اصفهان، علی رقم کمبود آب، حتی آشامیدنی و کمبودن ذخیره اب پشت سد، آب را در زاینده رود جاری کردن، این آب در این فصل اگرچه تاثیری بر کشت و کار شرق اصفهان نخواهد داشت ولی با پرنمودن چا ه های آب در داخل شهر اصفهان و حریم رودخانه از خشکسالی جلوگیری خواهد نمود.